Aktualności

Kancelaria adwokacka – poradnictwo prawne, redagowanie pism, zastępstwa procesowe przed organami ścigania, sądami, urzędami, itd., itp

Kancelaria Adwokacka - Porady PrawneJesteśmy kancelarią adwokacką z Żor oferującą kompleksowe i profesjonalne usługi. Od ponad 25 lat przed sądami reprezentujemy osoby prywatne, przedsiębiorstwa oraz instytucje. Skutecznie łączymy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Działamy w sposób kompetentny i skuteczny, nie obawiamy się skomplikowanych spraw. Świadczymy usługi z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego, zajmujemy się ponadto doradztwem prawnym. Oferujemy pomoc wykwalifikowanych prawników. Jesteśmy zdeterminowani, ale przy tym taktowni; dbamy o komfort rozmowy w kancelarii w Żorach.

Proces rozwodowy, podział majątku i alimenty

W klarowny sposób prezentujemy poszczególne etapy postępowania podczas procesu, w tym rolę adwokata w sprawie. Omawiamy wszystkie istotne zagadnienia, odpowiadamy na pytania i rozwiewamy wątpliwości dot. rozwodu. Informujemy m.in. w jakich sytuacjach sąd nie orzeka rozwodu.
Przybliżamy także najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku. Pomagamy zrozumieć co stanowi majątek osobisty, co natomiast stanowi małżeńską wspólnotę majątkową. Wyjaśniamy jednocześnie w jaki sposób doświadczony pełnomocnik procesowy może pomóc w skutecznym podziale majątku.

Wśród naszych usług jest także prowadzenie spraw o alimenty. W kancelarii udzielamy informacji o tym kto może się o nie ubiegać, jak również kto jest zobligowany do płacenia tych świadczeń. Wyjaśniamy przy tym jakiej pomocy prawnej udzielamy w toku postępowania alimentacyjnego.

Porady prawne, redagowanie pism, zastępstwa procesowe

Poza sprawami z zakresu prawa rodzinnego, zajmujemy się także m.in. sprawami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi. Nasi doświadczeni prawnicy są biegli również w prawie spadkowym, pracy i ubezpieczeń społecznym oraz sprawach gospodarczych. Świadczymy usługi doradztwa prawnego, pomagamy również przygotować się do rozmowy z adwokatem. Reprezentujemy naszych klientów przed sądem, w ich imieniu uczestniczymy w rozprawach oraz posiedzeniach. Ich interesy są przez nas reprezentowane także przed prokuratorem oraz innymi organami ścigania (m.in. policją) czy w organach administracji publicznej. Ponadto, zajmujemy się redagowaniem pism procesowych, jak skargi, wnioski, pozwy czy apelacje.

 

Wszystko o rozwodzie przed i po nim m.in. przesłanki, podział majątku dorobkowego, opieka, alimenty

Kancelaria Adwokacka - RozwodyRozwód to, obok śmierci współmałżonka oraz unieważnienia małżeństwa, jedna z okoliczności zakończenia ważnego związku małżeńskiego. Rozwiązanie małżeństwa usankcjonowane przez sąd stanowi zakończenie pewnego etapu życia, stąd jest to sytuacja budząca wiele emocji. Pomoc profesjonalisty to ważne wsparcie w tym trudnym momencie życia. Poniżej opisujemy postępowanie związane z przeprowadzeniem sprawy rozwodowej oraz najważniejsze pojęcia z nią związane.

Jak wygląda postępowanie rozwodowe?

Polskie prawo stanowi, że koniecznym warunkiem dopuszczenia do rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Gdy okoliczność ta nie występuje, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu, nawet gdy zgodnie wnoszą o to obie strony.

Postępowanie należy rozpocząć od przygotowania pozwu, czyli pisma procesowego obejmującego żądania strony (wniesienie o rozwód, a jeśli małżonkowie posiadają dzieci – informację kto ma mieć nad nimi władzę rodzicielską). Pismo musi spełniać wymogi formalne, następnie trzeba je złożyć we właściwym sądzie, inaczej postępowanie potrwa dłużej. Sąd określa termin i godzinę sprawy rozwodowej, a następnie informuje o tym obie strony. Zanim dojdzie do rozprawy, sąd może skierować małżonków na mediacje.

Orzeczenie wyroku. Podział majątku, alimenty i opieka nad dziećmi

Postępowanie rozwodowe kończy orzeczenie wyroku. Sąd rozstrzyga wówczas o winie za rozkład pożycia. Za winną może być uznana jedna osoba, obie albo też (jeśli strony się na to zgodzą) sąd nie będzie orzekał o winie. Przy wyroku sąd rozstrzyga też o podziale majątku. Gdy wspólność małżeńska ustaje, powstaje rozdzielność, a majątek jest dzielony między małżonkami. Obowiązuje tu zasada równego podziału, ale jeśli występują ku temu ważne powody – strona może wnosić o uwzględnienie stopnia przyczynienia się do tworzenia majątku.

W wyniku postępowania zasądzone mogą zostać także alimenty, czyli obowiązkowe i regularne świadczenia jednego członka rodziny na rzecz drugiego. Środki te mają zaspokajać bieżące i normalne potrzeby życiowe. Adwokat nie tylko służy poradami prawnymi, ale może także przygotować odpowiednie pisma (jak pozew o alimenty) i reprezentować stronę w sądzie.
W rozprawie rozwodowej sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej. Opieka nad dzieckiem może zostać powierzona obojgu rodzicom lub jednemu z nich, przy czym drugiemu rodzicowi zostaje ograniczona władza rodzicielska w odniesieniu do konkretnych praw i obowiązków względem dziecka. Sąd może ponadto pozbawić, ograniczyć lub zawiesić władzę rodzicielską jednemu lub obojgu rodzicom.

 

Prawo karne, odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa i wykroczenia – obrona

Kancelaria Adwokacka - Prawo KarnePrawo karne sensu largo jest zespołem przepisów prawa, które normalizują kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Zadaniem adwokata pełniącego rolę obrońcy jest udowodnienie, że podejrzany nie popełnił przestępstwa lub też uzyskanie jak najmniejszego wymiaru kary. Wybór obrońcy jest zatem kluczowy, gdyż współpraca z sumiennie działającym adwokatem, posiadającym doświadczenie w sprawach karnych, daje większe szanse, że sprawa zakończy się w sposób pozytywny.

Jaka jest rola adwokata w sprawach karnych?

Przebieg spraw karnych można podzielić na trzy etapy. Pierwszym z nich jest postępowanie przygotowawcze, które ma na celu ustalenie czy zabroniony czyn został popełniony, a jeśli do niego doszło, czy stanowi on przestępstwo. Zadaniem organów ścigania jest wyjaśnienie okoliczności sprawy, ustalenie pokrzywdzonych osób i rozmiarów szkody, jak również zebranie oraz zabezpieczenie dowodów w sprawie. Już na tym etapie sprawy, obrońca ma możliwość działania na korzyść oskarżonego; jego działania nie mogą mu zaszkodzić. Adwokat może sporządzać wnioski o przeprowadzenie czynności, żądać dostępu do akt sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego, a także zgłaszać dowody. Obrońca ma prawo udziału w czynnościach prowadzonych w ramach postępowania karnego. Osoba podejrzana (oskarżona) wspólnie ze swoim adwokatem ustala jaką strategię przyjąć w postępowaniu. Poufność wszelkich ustaleń klienta i jego przedstawiciela chroni tajemnica obrończa.

Jeśli w toku postępowania przygotowawczego sprawa została skierowana do sądu, drugim etapem postępowania karnego jest rozprawa. W wyznaczonym przez sąd terminie następuje odczytanie akt oskarżenia, po czym przeprowadzana są czynności dowodowe i procesowe zmierzające do udowodnienia że oskarżony popełnił zarzucane mu czyny. Rozprawa kończy się orzeczeniem wyroku. Na tym etapie rolą adwokata jest obrona oskarżonego przed sądem, jak również sporządzanie pism procesowych. Jeśli sąd wydał wyrok skazujący, oskarżony ma prawo do apelacji. Celem składania pisemnego wniosku jest zakwestionowanie wyroku i skierowanie sprawy do weryfikacji przez sąd wyższej instancji. Złożenie apelacji także jest rolą adwokata tym bardziej, że czynność ta wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Sprawę karną wieńczy postępowanie wykonawcze oznaczające wykonanie orzeczonej przez sąd kary (grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności).

Dlaczego warto korzystać z pomocy obrońcy?

Trudno oczekiwać doskonałej znajomości prawa karnego od osób nie posiadających stosowanego wykształcenia i doświadczenia. Pomoc obrońcy jest cenna już na etapie składania wyjaśnień, kiedy to może okazać się że nie ma podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. Oskarżony musi znać swoje prawa, wiedzieć kiedy i jak może korzystać z określonych w prawie środków procesowych. Postępowanie karne wiąże się z dużymi emocjami, a one nie są najlepszym doradcą. Rzetelny adwokat strzeże interesów swojego klienta.

 

Obowiązek alimentacyjny – kompendium

Kancelaria Adwokacka - AlimentyPokrewieństwo to nie tylko wzajemne relacje między poszczególnymi osobami, ale również określone obowiązki. Prawo wymaga, by osoby ze sobą spokrewnione troszczyły się o siebie również w wymiarze materialnym. Obowiązek alimentacyjny ciążący na najbliższych krewnych zobowiązuje nas do dbania o ich potrzeby w miarę naszych możliwości. Sprawdźmy na kim ciąży obowiązek alimentacyjny i w jakich sytuacjach jesteśmy zobowiązani do łożenia na utrzymanie naszych bliskich.

Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny to konieczność utrzymywania naszych najbliższych. Przepisy wymieniają tu krewnych w linii prostej, tj. naszych rodziców, dziadków oraz pradziadków, a także nasze dzieci, wnuki lub prawnuki. Do tego grona zalicza się także nasze rodzeństwo. Poza tym do krewnych w linii prostej należą również osoby przysposobione, czyli dzieci, które zostały przez nas adoptowane.

Wśród osób związanych obowiązkiem alimentacyjnym są ponadto dzieci małżonki lub małżonka – pasierbowie i pasierbice. Warto pamiętać, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na wszystkich osobach dorosłych, co oznacza, że jako macocha lub ojczym wychowujący dzieci współmałżonka również możemy wystąpić z wnioskiem o alimenty w stosunku do pasierba lub pasierbicy.

Podobna sytuacja występuje pomiędzy pozostałymi krewnymi – podobnie jak dzieci lub ich opiekunowie mogą występować o przyznanie alimentów, tak i rodzice mają prawo domagać się świadczeń alimentacyjnych od swoich dzieci.

Trzeba pamiętać, że obowiązek alimentacyjny dotyczy również współmałżonka. Ustanie małżeństwa nie znosi go automatycznie.

Wysokość alimentów

Co do zasady wysokość świadczenia alimentacyjnego powinna zaspakajać potrzeby krewnego. Należy zatem dostarczyć mu środków na zakup jedzenia, opału, leków lub ubrania. Co jednak istotne, wysokość środków, jakie jesteśmy zobowiązani przekazać naszemu krewnemu, powinna być współmierna do naszych możliwości.

Wysokość alimentów między krewnymi może być ustalona na drodze polubownej, np. przez zawarcie umowy. W wielu przypadkach, szczególnie gdy w grę wchodzi rozwód i łożenie na byłego małżonka lub dzieci, wysokość alimentów jest ustalana przez sąd. W takim przypadku w razie niepłacenia orzeczonych kwot można zgłosić się po pomoc w ich wyegzekwowaniu do komornika sądowego.

 

Zasiedzenie, służebność, umowa kupna-sprzedaży

Kancelaria Adwokacka - SłużebnośćPrawo własności jest jedną z zasad, na jakich opiera się cały system prawny. Jednak w niektórych sytuacjach prawo własności może zostać zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczone. Sytuacja taka może mieć miejsce w celu zapewnienia innym osobom możliwości korzystania z ich praw. Również w przypadku posiadania prawa własności do nieruchomości możemy się spotkać z pewnymi ograniczeniami w swobodzie jej używania. Co więcej, w niektórych przypadkach te ograniczenia mogą zostać ustanowione automatycznie. Wiąże się to z tzw. zasiedzeniem służebności. Sprawdźmy, na czym ono polega i w jakich okolicznościach może nastąpić.

Co to są służebności?

Służebności to prawa łączące ze sobą dwie nieruchomości położone w sąsiedztwie. Właściciel jednej z nich może mieć zagwarantowane pewne prawa kosztem osoby posiadającej drugą nieruchomość. Może on mieć np. prawo do przejazdu przez nieruchomość sąsiednią ze względu na brak innego dojazdu do drogi publicznej. Prawa właściciela nieruchomości obciążonej służebnością mogą być w istotny sposób ograniczone, ponieważ może on być pozbawiony prawa do wykorzystywania swojego terenu zgodnie ze swoją wolą.

Jak może być ustanowiona służebność?

Służebność może zostać ustanowiona na mocy umowy zawartej między właścicielami nieruchomości. Dla swojej ważności taka umowa musi zostać zawarta notarialnie pod rygorem nieważności. Istnienie służebności zostanie przy zawieraniu umowy wpisane do ksiąg wieczystych.

Inną możliwością ustanowienia służebności jest postanowienie sądu. Sąd może nakazać ustanowienie służebności na wniosek zainteresowanych właścicieli sąsiadujących nieruchomości. Najczęściej ma to związek z wystąpieniem przez nich o tzw. ustanowienie drogi koniecznej.

Kolejną możliwością powstania służebności jest jej zasiedzenie. O zasiedzeniu można mówić wtedy, gdy istniejący stan faktyczny nie jest kwestionowany przez właściciela danej nieruchomości przez dłuższy czas. W przypadku korzystania z nieruchomości w określony sposób w dobrej wierze musi to być okres 20 lat, zaś przy korzystaniu w złej wierze 30. Przykładem korzystania z nieruchomości w złej wierze może być sytuacja, gdy ma ona właściciela ujawnionego w księdze wieczystej, a mimo tego korzystający nie podjął próby skontaktowania się z nim i zawarcia stosownej umowy.

Zasiedzenie służebności jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy trwało nieprzerwanie przez cały wymagany okres. Ważne jest też, że było ono możliwe dzięki trwałym i widocznym urządzeniom. Może to być np. utwardzona nawierzchnia lub wybudowany przejazd nad rowem. Samo korzystanie z terenu do przejazdu, tj. np. jeżdżenie po gruncie nie daje prawa do zasiedzenia służebności.

Kiedy ustaje służebność?

Służebność może zostać zniesiona na wniosek zainteresowanych w sytuacji, gdy ustały przesłanki do jej ustanowienia oraz jest ona nadmiernie uciążliwa do właściciela nieruchomości obciążonej. Zniesienie służebności jest też zawsze możliwe w ramach umowy zawartej pomiędzy stronami.

 

 

Szkoda – wyrządzenie jej i odpowiedzialność za nią, odszkodowanie i zadośćuczynienie

Kancelaria Adwokacka - OdszkodowaniePojęcie “szkoda” według wielu ekspertów jest bardzo ciężkie do sprecyzowania. Rozumiejąc to w najprostszy sposób, jest to uszczerbek, który ponosi poszkodowany wbrew swojej woli. Może mieć charakter zarówno zdrowotny, jak i majątkowy. Dzieli się na dwie kategorie, a mianowicie:

  • Szkoda majątkowa – jest to stosunek sytuacji majątkowej przed zdarzeniem, które wywołało szkodę oraz sytuacji po nim.
  • Szkoda niemajątkowa – może polegać na wywołaniu bólu fizycznego lub psychicznego. Szkody niemajątkowe to m.in. złamanie ręki, czy tęsknota za bliską osobą.

Wyrządzenie szkody względem drugiej osoby może skończyć się bardzo nieprzyjemnymi skutkami. Wyróżniamy takie konsekwencje popełnienia szkody jak zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Te dwa pojęcia są do siebie bardzo podobne, jednak nie są równoważne. Czym więc się różnią?

Odszkodowanie

Forma wynagrodzenia środków pieniężnych równowartości szkody majątkowej pokrzywdzonemu. Sprawy za odszkodowanie mają za zadanie wywalczyć rekompensatę, która wyrówna uszczerbek poszkodowanej osoby. Na samym początku trzeba ustalić wysokość wypłaty odszkodowania, które powinno być tożsame z wysokością wyrządzonej szkody. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla osób, które nie mają z tym na co dzień styczności, jest zdecydowanie się na konsultację z prawnikiem lub sprawdzonymi ubezpieczalniami, w celu wyjaśnienia sytuacji krok po kroku.

Zadośćuczynienie

Główną różnicą między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem jest fakt, że druga definicja wiąże się ze szkodą niemajątkową. Jest trudniejsze do sprecyzowania, ponieważ ciężej jest udowodnić, że ktoś wpędził drugą osobę w depresję, niż złamał jej rękę. Ubiegając się o zadośćuczynienie, konieczne są dokumenty od lekarza czy psychiatry stwierdzające uszczerbek. Niemniej, jest to przekazanie środków pieniężnych za szkodę niemajątkową.

Obydwa pojęcia są bardzo podobne, jednak nie takie same. Reasumując, różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami jest taka, że odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować uszczerbki fizyczne, a zadośćuczynienie psychiczne.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.